نماهنگ "داستان ترور"

این نماهنگ، روایت نزدیكان و تیم پزشكی حضرت آیت الله خامنه‌ای از سوء قصد به ایشان در ششم تیرماه سال 1360 است.
این نماهنگ توسط پایگاه اینترنتی www.khamenei.irتدوین شده است.


تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV