خطر پنهان

مستندی درباره تهاجم فرهنگی و اشکال مختلف آن آثار و تبعاتی که در پی داشته باشد