توهین ترکان به یک مجری

توهین اکبر ترکان به مجری برنامه تلویزیونی