آينده ازان ماست...

كلیپی بسیار زیبا از شهید آوینی با عنوان آینده ازان ماست...