عشق و عقل به روایت شهیدبهشتی

مسلمان عاشق است، عاشق خدا و حق است.. عاشق انسان شدن است.. و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها صرفاً میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV