تذکر آیت الله صدیقی به حسن روحانی

تذکر آیت الله صدیقی به حسن روحانی