نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی عفاف و حجاب

نقش آموزش و پرورش به عنوان دستگاه فرهنگ‌ساز در بحث رعایت حجاب و عفاف در واحدهای اداری و آموزشی نقشی برجسته است. هرچند تذکر زبانی یک وظیفه عمومی است ولی آموزش و پرورش بنا به وظیفه ذاتی خود استفاده از اقدامات تبلیغی و فرهنگی و تشویق افراد به رعایت حجاب کامل را در دستور کار دارد. در این کلیپ استاد رائفی پور به نکته ی جالبی درباره مشکل آموزش و پرورش در ایفاکردن نقش کلیدی خود در زمینه فرهنگ سازی عفاف و حجاب اشاره میکند...