آلودگی سازمان محیط زیست در مساله بنزین وارداتی

سخنان سید مهدی موسوی نژاد ،پیرامون پیشنهاد سازمان محیط زیست برای واردات بنزین های بی کیفیت تز از یورو 2

با تشکر روزنامه وزین وطن امروز