فوتبال چیست و با ما چه می کند؟

«فوتبال» یکی از پدیدارهای عالم جدید است. فوتبال نوعی رویدادگی است. با اندیشیدن دربارۀ فوتبال، چیزی خود را آشکار می کند. چیزی که فوتبال را فوتبال کرده است، یک امر بشری و معطوف به ارادۀ آدمیان نبوده است. آمریکایی ها می خواستند فوتبال آمریکایی را جهانی کنند اما نشد، انگلیسی ها قصد داشتند کریکت را جهانی کنند اما نشد؛ تنها فوتبال از این ویژگی برخوردار است. نه می توان گفت سیاست و سرمایه داری در جهان گیرشدن فوتبال نقش داشته اند، نه می توان گفت نقش نداشته اند. فوتبال حقیقتاً مثل یک مذهب است و مانند هر مذهب دیگری، شعائر، متوّلی، مؤمن، جزا و عذاب دارد.