کسی از هولوکاست 9میلیون ایرانی خبر ندارد

دکتر شاه حسینی از حقوق بشر انگلیسی در ایران در سال استعمار می گوید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV