رجزخوانی زیبای فرمانده یگان حیدر کرار(ع)

رجزخوانی زیبای فرمانده عراقی دربرابر آمریکا و صهیونیست ها و داعش و گزارشی از یگان حیدر کرار (ع) در نزدیکی فلوجه