الهم رب شهر رمضان با صدای حاج منصور ارضی

فرموده اند: هر کسی این دعا را بخوانه چهل سال گناهش بخشیده میشه! واقعا خدا به این با صفایی کجا دیگه میشه پیدا کرد! فقط داره آوانس میده فقط داره بهونه میاره تا بریم در خونش/ دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم/ باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی