سبک زندگی - شاخص صحیح در مد و مدگرایی

گزیده ی بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ی سبک زندگی با موضوع شاخص صحیح در مد و مدگرایی