دولت در قبال فرهنگ و دین شهروندان مسئول است

مسئولیت دولت در قبال مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم و نیز نظارت بر رفتارهای عمومی و اقتصاد بدون اینکه برای مردم مزاحمتی ایجاد کند و یا به حریم خصوصی آنها تجاوز کند موظف است پاسخگو باشد