خلف وعده دولت در یارانه ها

پس از اجرایی شدن مرحله دوم و ثبت نام جدید برای دریافت یارانه ها دولت در اوایل کار اعلام کرد که به تمامی کسانی که بی نیاز باشند و برای دریافت یارانه ثبت نام می کنند یارانه را به حساب انها واریز نمی کنیم و مابقی پول نقدی منصرفین از یارانه را به یارانه نیازمندان اضاف می کنیم ولی اکنون اعلام کرده است که به تمامی اشخاص اعم از نیازمند و بی نیاز در صورتی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند یارانه تعلق می گیرد