در پازل دشمن

از تفرقه انگیزان مزدور تا وحدت شکنان بی مزد و مواجب

برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری