چرا انسان ظلم می کند؟

بیانات آیت الله مصباح یزدی در میان جمعی از طلاب و روحانییون

ظلم و معنی و مفهوم آن و چرا انسان ها ظلم می کنند.