داستان واقعی - فرجام آزادی ماهواره - قابل توجه مسئولین

داستان واقعی از تجاوز دسته جمعی بعد از تماشاکردن برنامه های ماهواره