باید با قرآن انس بگیریم

سخنرانی استاد پناهیان در جمع روحانیون با موضوع انس گرفتن با قران و آثار خواندن مداوم قرآن