هفت سنگ همان مدرن فامیلی است بی هیچ کم و کسری

قسمت های ابتدایی فیلمی که بی شک هزینه های گزافی برای آن شده تا در رمضان میهمانخانه روزه داران باشد در ابتدای کار کپی از آب درآمد.

عليرضا بذرافشان، كارگردان و نويسنده سريال هفت سنگ قبل از پخش سريال در مصاحبه با رسانه ها گفته بود:

ايده اوليه سريال هفت سنگ را من به همراه سارا خسروآبادي طراحي کرديم و بطن قصه را گسترش داديم تا نهايتا به سه خانواده موجود در قصه هفت سنگ رسيد.