خانواده پر کار آقای هاشمی

فیلم تبلیغاتی آقای هاشمی در سال 1384 که با رفتار فرزندانش در انتخابات سال 1388 تطبیق داده شده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV