مستند خالد و مجتبی

مستند خالد و مجتبی دو جوانی که در دفاع از وطن خویش در برابر تروریست ها جانفشانی کردند