نقد و بررسی فیلم 300 یک و دو ، دکتر عباسی

نقد و بررسی فیلم 300 (1 و 2) توسط دکتر عباسی در برنامه راز