شورای رقابت و افزایش چندباره ی قیمت خودروها

موافقت شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروها درحالی که کیفیت خودروهای تولیدی بهبودی ندارد...