حقوق بشر به سبک آمریکا

حمله ی وحشیانه پلیس آمریکا به یک زن سیاه پوست و ضرب و شتم شدید آن با این توجیه که قپاین زن قصد نزدیک شدن به بزرگراه را داشته و ممکن بوده ایجاد خطر کند!!!