شلوارک پوشها ، سفیران ضدفرهنگی

درحالی که در فرصت پیش آمده در برزیل به این واسطه که توجه مردم اکثر کشورها به بازی های جام جهانی و حواشی آن است، شهروندان برخی کشورها در حال تبلیغ برای اسلام و دعوت کردن مهمان های برزیل به اسلام هستند، هنرمندان ایرانی که نام "سفیران فرهنگی و یار دوازدهم" را با خود یدک میکشیدند، نه در مسیر تبلیغ فرهنگی که با توجه به تصاویر منتشرشده از برزیل، در مسیر ضدفرهنگی قرار داشتند...