موضع اللهیاری درباره داعش و مردم عراق!

موضع شیخ خودخوانده ی اسلام آمریکایی،اللهیاری درباره داعش و مردم عراق!