واقعیت هایی درباره اینترنت در ایران

واقعیتهایی در مورد اینترنت در ایران شبکه ملی اطلاعات چیست؟ واقعیت هایی درمورد وزارت ارتباطات از زبان آقای مومن نسب