نباید از حقوق ملت ایران عقب نشینی شود

اصرار داریم که ... از حقوق ملت ایران نباید عقب نشینی بشود...

کلیپی زیبا ازبیانات مقام معظم رهبری پیرامون مذاکرات و تحریم ها