18تیر در خیابان های تهران

اگر طرح تصویب گردد اغتشاش ایجاد میگردد.این پیامی بود که روزنامه صبح امروز وابسته به حزب مشارکت در سیزده تیر 78 به ایجاد درگیری و آشوب تهدید میکرد.ماجرا از 15تیر 78 شروع شد.روزنامه سلام وابسته به موسوی خوئینی ها از اعضای مجمع روحانیون مبارز یک روز قبل از به بحث گذاشتن طرح اصلاح قانون انتخاباتنامه ای کاملا محرمانه را منتشر کرد که در آن از طرح اصلاح قانون مطبوعات و ارتباط آن با سعید امامی منتشر نمود.درپی این اتفاق وزارت اطلاعات از روزنامه سلام شکایت کرد و آن راتسلیم قوه قضائیه نمود.با این شکایت دادگاه ویژه روحانیت روزنامه سلام را به جرم انتشار اسناد محرمانه توقیف کرد.