سیلی خواهیم زد

سیلی خواهیم زد ...

کاری از نصر تی وی