نسل چهارم جنگ ها،جنگ های ادراکی وشناختی

گفتاری تحلیلی آموزشی از رضا سراج کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل پیرامون جنگ های ادراکی و شناختی