«داعش» و بازی به شیوه عثمانی ها

مقامات ترکیه بارها حمایت خود را از گروه تروریستی داعش تکذیب می کنند، اما اطلاعات و اسناد فاش شده توسط رسانه ها و برخی مخالفان دولت اردوغان، گویای مطلب دیگریست.