طنز/چگونه می توان یک داعشی را ساخت؟

فیلم طنز روش ساخت و تهیه تروریست های داعش

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv