ناصر عبداللهی

به یاد ناصر عبدالهی.....خدا بیامرزتش