بچه ناف تهران کیست؟/ تهرانی های اصیل راهزن بودند!!!

در این بخش قسمت های کمتر نگفته ی تاریخی با روایتی جذاب به تصویر کشیده می شود. حقیقت هایی که شاید به نظر عجیب و برخورنده بیاید اما تمام این گفته ها سند تاریخی دارد. منابع این قسمت:مجمع البلدان نویسنده:یاقوت حموی مورخ/ ۱۳ حکایت شیرین از تهران:فرزانه متین/برگ هایی از تاریخ تهران:داریوش شهبازی/ مصاحبه با حمید رضا حسینی مورخ تهران قدیم