گفتگوی جنجالی با حسام نواب صفوی/قسمت سوم

حسام نواب صفوی: وقتی بهش دستبند زدند تازه فهمید نباید در اینستاگرام به من فحاشی می کرد!