محراب قاسم خانی: کتاب های صمد مروج تروریسم و خشونت است!

صمد را غرق کردند یا کشتند؟/محراب قاسم خانی: کتاب های صمد مروج تروریسم و خشونت است/ در حاشیه اکران مستند «تابــ »روایت زندگی صمد بهرنگی