توصیه یک بازیگر:به جای بازیگری، بروید مرغ فروشی کنید!

در برنامه خاک صحنه نگاهی شده به نمایش برف نیمه مرداد کار عاطفه تهرانی که در تماشاخانه ارغنون روی صحنه است و همچنین صحبت های یک بازیگر تئاتر را منعکس می کند که دل پری از اوضاع این هنر دارد