آموزش بافت موی بسیار زیبا

خب ابتدا تکه ی جلویی مو را جدا کرده و با شانه ی مخصوص پوش دادن ، از پشت شروع به پوش دادن موها می کنیم . همین موها را با گیره محکم می کنیم . حال از سمت راست موها را به سه قسمت کرده و شروع به بافت می کنیم و تا انتها بافت را انجام می دهیم .

با سمت چپ نیز همین کار را تکرار کرده و در انتها با کش می بندیم .تکه ی جلویی را که پوش داده بودیم مرتب کرده و با سنجاق می بندیم . باقی موهای پشت رانیز از جلو شروع به پوش دادن می کنیم . حال موها را باز کرده و به آرامی شانه زده و با انتهای دسته ی شانه آن را مرتب سازی می کنیم . در ادامه با ما همراه باشید .