آموزش دوخت لباس ماکسی چاک دار

خب ابتدا الگوی پایه ی بالاتنه برای جلو و پشت را بر روی کاغذ الگو و یا روزنامه رسم کنید . حال طرج چپ و راستی را بر روی الگوی جلو پیاده و الگوی پشت را به همان صورت با قد ماکسی بر روی پارچه قرار داده و برش بزنید . الگوی آستین را هم به صورت پایه رسم و بر روی پارچه برش بزنید .

حال سرشانه ها را بهم سنجاق و دوخت کنید و پهلوها را نیز سنجاق و دوخت کنید و در نهایت آستین ا را نیز سنجاق زده و به بالاتنه دوخت کنید . نواری از پارچه را برش زده و به صورت نواری باریک دوخت کرده و برای بستن در کمر به بالاتنه اضافه کنید و در ادامه ی آموزش همراه با ما باشید .