ما همان نسل جوانیم

کلیپ ما همان نسل جوانیم...

هشت سال دفاع مقدس و مقاومت مردم ایران در برابر متجاوزانکلیپ ما همان نسل جوانیم...

هشت سال دفاع مقدس و مقاومت مردم ایران در برابر متجاوزان