انتقاد زن داغدار فلسطینی از سکوت اعراب

وی خطاب به ملت های عرب گفت: ای ملل عرب و ای امت مسلمان! اگر وجدان دارید و اگر دین دارید و از خدا می ترسید، ملت فلسطین را ببینید که سال به سال از خانه و کاشانه خود آواره می شوند و صهیونیستها جنایتهایی در حق آنها مرتکب می شوند. فرزندان ما کشته می شوند، مجروحان تکه تکه می شوند و شما ملت فلسطین را می بینید که در مقابل چشمانتان در معرض کشتار جمعی قرار می گیرد. گناه ما چیست؟ تنها گناه ما این است که می خواهیم از خود و عزت و کرامت و خاک و دین و ناموس خود دفاع کنیم.