زیرسوال بردن حکم قصاص توسط علیخانی - برنامه ماه عسل

در همین کلیپ در دقیقه9/25ثانیه بی طرفی علی خانی و زیر سوال نبردن قصاص؟؟؟؟؟؟!!!
هر چند احسان علیخانی مجری برنامه سعی داشت به گونه ای جلوه دهد که قصاص "حق" شماست، اما وی مسیر و سئوالات برنامه را به گونه ای پیش می برد که قضاوت مخاطب، محکومیت حرکت پدر مقتول، مبنی بر اصرار وی بر قصاص بود.مسئله ای که برنامه را به یک برنامه "ضد قصاص" تبدیل کرد!
شوی تلویزیونی برای محاکمه پدری که فرزندش به شکل فجیعی کشته شد!