تشنگی و تاریکی همدم کودکان غزه

مجموعه ویژه فلسطین به نام "پشت سیم خاردارهای غزه"

این بخش، تشنگی و تاریکی همدم کودکان غزه