آیا فلسطینی ها دشمن اهل بیت پیامبرند؟

هر زمان در فلسطین بحرانی آغاز می شود، جماعتی به اصطلاح شیعه که شبکه های ماهواره ای آنان در جهت تفرقه در امت اسلامی تلاش می کنند و وابستگی مالی و معنوی به جریان شیرازی ها دارند و از شهر مقدس قم به تولید برنامه می پردازند، دائما تکرار می کنند که فلسطینی ها ناصبی یا همان دشمنان اهل بیت(ع) هستند. آیا این موضوع درست است؟ پاسخ شهید مطهری در این باره شنیدنی است.