مستندی برای مرور تحولات جبهه مقاومت از آغاز دوره جدید

بررسی سیر تحولات مواضع جبهه مقاوت نسبت به آرمان آزادسازی قدس و فلسطین از چنگال اشغالگران صهیونیست از آغاز دوره جدید درگیریها در منطقه از حدودسه سال پیش تا کنون