نه غزه نه لبنان و دوربرگردان اصلاحات

سال 88 هنگامی که همه مردم با شرکت پرشور در راهپیمایی روز قدس علیه اسرائیل و استکبار شعار می دادند ، فتنه گران که از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشور استفاده میکردند در کمال ناباوری عمومی، شعار انحرافی (نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران) سر دادند و در پیوند فتنه گران با آمریکا و اسرائیل و انگلیس را بیش از پیش هویدا کردند.