حامیان غزه بازیکنان اسرائیلی را کتک زدند

مردم سراسر جهان به گونه‌های مختلف اعتراض خود را به این اقدام غیرانسانی صهیونیست‌ها نشان می‌دهند و جهان فوتبال هم از این قاعده مستثنی نیست. در دیدار دوستانه تیم مکابی حیفا با لیل فرانسه که در شهر سالزبورگ اتریش برگزار شد، معترضان به جنایت آشکار رژیم اشغالگر قدس علیه مردم ستمدیده غزه وارد زمین بازی شده و بازی را نیمه‌کار گذاشتند تا این گونه اعتراض خود را به صهیونیست‌ها نشان دهند.