قصه ی پیرمردی که در ۸۲ سالگی هوس درس و مدرسه کرده است!

قصه ی پیرمردی که در ۸۲ سالگی هوس درس و مدرسه کرده است/ علی وجدانی: الان کلاس چهارمم توی جمع بهترم توی تفریق لنگ می زنم!/ همسر دومم جیب بر بود!